30 Srp 2018

nová funkce niloAGENT – odstupné při ukončení spolupráce, nově přibyla dohoda o zákazu konkurence

Ze systému niloAGENT je možné spravovat jak simulaci výpočtu, tak i proces certifikace s vystavením příslušné faktury za odstupné v případě ukončení pracovního poměru a dalších obdobných vypořádání a kompenzací, přičemž systém poskytuje výsledky dvou výpočtů, jeden za kalendářní rok a druhý za posledních dvanáct měsíců před oznámení o ukončení pracovního poměru.

Na základě hodnot a dat zadaných do systému niloAgent probíhají automaticky výpočty v souladu s platnou legislativou, oproštěné od případných interpretací, spravovatelné prostřednictvím konfiguračních parametrů.

Systém prostřednictvím funkce Ukončení pracovního poměru umožňuje – kromě vystavení dopisu k odeslání konkrétnímu obchodnímu zástupci , včetně vyčíslení částky odstupného – rovněž automaticky spravovat na základě historických údajů obsažených v niloAgent následující:

 • Faktury, popř. stvrzenky, přičemž má uživatel možnost volby, zda má být doklad (faktura nebo stvrzenka) vystavena zvlášť na každou položku odstupného nebo jediný souhrnný dokument, na kterém budou vyspecifikovány položkově jednotlivé složky odstupného.
 • Správné vyúčtování DPH, zálohové srážky a výše odvodů v souvislosti s výplatou odstupného.
 • Zadání případného odkazu na zákonná ustanovení (pokud se jedná o ukončení pracovního poměru na základě rozhodnutí soudu)
 • Zadání případného odstupného při rozvázání smlouvy
 • Zadání až tří položek odstupného s možností doplnění libovolného popisu
 • Tisk faktur (stvrzenek) a jejich doručení obchodním zástupcům elektronickou poštou nebo uveřejněním na Portálu obchodních zástupců (link)
 • Ukládání dokumentů do archívu faktur · Zaúčtování faktur do příslušného účetního programu

Struktura programu niloAgent umožňuje dynamickou správu veškerých plnění při ukončení pracovního poměru a uživatel má možnost nastavit individuálně parametry v případě aktualizací kolektivních smluv, změn daňových předpisů nebo jejich výkladu ze strany firmy:

 • % zvýšení inflace · Sazba DPH
 • Nastavení, zda podléhá odstupné DPH či nikoliv
 • Procentní sazba odvodů na sociální zabezpečení – Nastavení, zda podléhá odstupné odvodům či nikoliv
 • Typ daňové srážky, která se k odstupnému vztahuje
 • Nastavení, zda se na odstupné daňová srážka vztahuje či nikoliv
 • Časový úsek, na který se má výpočet vztahovat (kalendářní rok, datum začátku pracovního poměru apod.)
 • Kromě efektivní správy ukončení pracovního poměru dává systém možnost kdykoliv vypracovat simulaci, ze které vyplyne výše odstupného, které by byla firma povinna vyplatit obchodnímu zástupci, a částku, která má být odváděna do příslušného rezervního fondu na krytí odstupných v souladu s platnou legislativou.

Při ukončení pracovního poměru je možné uzavřít Dohodu o zákazu konkurence v souladu s platnou legislativou, která vyžaduje, aby byla dohoda o zákazu konkurence sepsána písemnou formou, s maximální dobou trvání na dva roky, s vymezením geografické oblasti, ve které působí firma, s omezením na klientelu a stejný typ produktů a služeb, které jsou předmětem původní smlouvy o výkonu činnosti obchodního zástupce, s přiznáním nároku obchodní zástupce na vyplácení kompenzace ve výši přiměřené době trvání zákazu konkurence, povaze smlouvy a výši odstupného při ukončení pracovního poměru.

NiloAgent umožňuje:

 • automatický výpočet výše odstupného podle historických záznamů v databázi
 • tisk smlouvy s uvedením výpočtu a výše odstupného, které obchodnímu zástupci náleží.

Nejvýznamnější reference za poslední roky